Ocitli jste se v těžké finanční situaci, kdy nejste schopni splatit své peněžité dluhy? V takové situaci připadá v úvahu oddlužení (tzv. osobní bankrot). Existují dvě formy oddlužení, a to jednak v podobě plnění splátkového kalendáře, a jednak v podobě zpeněžení majetkové podstaty, při kterém dochází k prodeji Vašeho majetku. V tomto příspěvku se budeme věnovat pouze první formě oddlužení, která je v praxi častější.

Jaké jsou výhody oddlužení?

 • celková dlužná částka je rozložena do splátkového kalendáře, který může trvat maximálně 60 měsíců,
 • po dobu trvání splátkového kalendáře se dlužná částka nenavyšuje o úroky, úroky z prodlení či smluvní pokuty,
 • již nařízené exekuce nelze provést (tj. například exekutor nemůže provádět dražbu nemovitostí dlužníka nebo postihnout jeho movité věci) a současně není možné nařídit (zahájit) exekuce nové,
 • soudní a rozhodčí řízení týkající se dluhů dlužníka se přerušují,
 • jestliže dlužník v rámci splátkového kalendáře zaplatí alespoň 30 % svých dluhů a současně splní řádně všechny své povinnosti, insolvenční soud dlužníka osvobodí od placení zbývající části (nezaplacených) dluhů.

Co je třeba udělat pro povolení oddlužení?

Prvním krokem je sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem. Tento návrh se podává u krajského soudu, jehož příslušnost se určí zásadně dle bydliště dlužníka.

Jak podat insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení?

Pokud nejste osobou s právnickým nebo ekonomickým vzděláním v magisterském studijním oboru, musíte se ohledně sepsání a podání tohoto návrhu obrátit na advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo právnickou osobu, které byla udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Nikdo jiný totiž není oprávněn Vám tyto právní služby poskytnout.

Jaké jsou podmínky oddlužení a co udělat pro jejich splnění?

Před podáním návrhu je třeba řádně posoudit Vaši majetkovou situaci a propočítat, zda budete vůbec schopni v rámci splátkového kalendáře zaplatit alespoň 30 % svých dluhů. Jestliže by Vaše příjmy nebyly dostačující, lze chybějící částku zajistit pomocí smlouvy o důchodu (v praxi označovaná též jako darovací smlouva), na základě které se Vám jakákoliv třetí osoba zaváže poskytovat každý měsíc po dobu trvání splátkového kalendáře určitý finanční příspěvek. Vzor této smlouvy ke stažení.

Co se děje po podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení?

Podáním návrhu dochází k zahájení insolvenčního řízení. O tomto návrhu musí rozhodnout soud. Jestliže splníte všechny podmínky, soud vydá usnesení, kterým zejména rozhodne o Vašem úpadku, povolí oddlužení, ustanoví insolvenčního správce, vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a uloží Vám povinnost platit insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a hotové výdaje.

Kolik činí záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce?

Výše zálohy činí částku 900,- Kč plus DPH 21 % (v případě společného návrhu manželů částku 1.350,- Kč plus DPH 21 %), a to za každý měsíc trvání oddlužení.

Jak dlouho trvá lhůta pro přihlášení pohledávek?

Lhůta činí 30 dnů ode dne, kdy je v insolvenčním rejstříku zveřejněno výše uvedené usnesení o úpadku. Po uplynutí této lhůty již není zásadně možné (s určitými výjimkami) tyto pohledávky přihlásit.

Co následuje po povolení oddlužení?

Po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek proběhne osobní jednání s insolvenčním správcem. Termín a místo konání Vám sdělí insolvenční správce nejméně 7 dní předem.

Jak bude probíhat jednání s insolvenčním správcem?

Předmětem jednání je především přezkoumání přihlášených pohledávek. Přezkoumání pohledávek spočívá v tom, že sdělíte insolvenčnímu správci k jednotlivým pohledávkám své stanovisko (tj. zda pohledávky uznáváte či nikoli).

Bude probíhat ještě nějaké jednání u soudu?

Standardně již neprobíhá žádné jednání u soudu, neboť jej nahrazuje právě jednání s insolvenčním správcem.

Co se bude dít po schůzce s insolvenčním správcem?

Poté, co proběhne jednání s insolvenčním správcem, je třeba vyčkat na usnesení soudu, kterým soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře. O oddlužení tedy soud rozhoduje ve dvou krocích. Nejprve vydává usnesení o jeho povolení a poté až o jeho schválení.

Jak dlouho trvá splátkový kalendář?

Splátkový kalendář trvá po dobu pěti let.

Kdy dojde k zahájení splátkového kalendáře?

V usnesení, kterým soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře, soud stanoví měsíc, kdy bude zahájen splátkový kalendář.

Může splátkový kalendář skončit dříve?

Ano, splátkový kalendář může výjimečně skončit před uplynutím doby pěti let, a to v okamžiku, kdy bude zaplaceno 100 % Vašich dluhů.

Kdo vypočítává a provádí srážky z příjmů?

Srážky z příjmů dlužníka vypočítává a provádí zásadně přímo plátce příjmu (typicky zaměstnavatel).

Jak zjistím výši srážek pro oddlužení?

Pokud by Vás zajímala výše srážek nebo částky, která Vám bude vyplacena, je vhodné použít insolvenční kalkulačku, která je dostupná na tomto místě.

Mám povinnost platit zálohu na odměnu a hotové výdaje i v průběhu splátkového kalendáře?

Po dobu splátkového kalendáře již nebudete dále platit zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, neboť si tuto částku insolvenční správce vyplatí z provedené srážky.

Jakým způsobem je v oddlužení placeno výživné?

Pokud máte soudním rozhodnutím stanovenou povinnost platit výživné, bude tato částka placena insolvenčním správcem ze sražené částky. Podmínkou však je, aby vyživovaná osoba, resp. její zákonný zástupce, písemně vyrozuměl insolvenčního správce o uplatnění této pohledávky. To lze učinit na formuláři, jehož vzor lze stáhnout na tomto místě. Případně je možné využít interaktivní formulář, který lze vyplnit pouze elektronicky. Ten je dostupný společně s pokyny pro vyplnění zde.

V jaké lhůtě je nutné vyrozumět insolvenčního správce o uplatnění výživného?

Pro zaslání vyrozumění o uplatnění výživného není stanovena žádná lhůta. Je to tedy možné učinit kdykoliv v průběhu oddlužení. Přesto doporučujeme, aby k tomu došlo co nejdříve, neboť v opačném případě nebude výživné placeno.

Jaké mám povinnosti po dobu trvání splátkového kalendáře?

V průběhu plnění splátkového kalendáře máte především následující povinnosti:

 1. vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jste nezaměstnaní, o získání příjmu usilovat; nesmíte rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat;
 2. hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který jste neuvedli v seznamu majetku, ač jste tuto povinnost měli, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře;
 3. bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání;
 4. vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání;
 5. nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení;
 6. neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody;
 7. nepřijímat na sebe nové závazky, které byste nemohli v době jejich splatnosti splnit.

Jak insolvenční řízení (oddlužení) končí?

Insolvenční řízení (a tedy i oddlužení) končí právní mocí rozhodnutí, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení.

Budu osvobozen od zbytku svých dluhů?

Jestliže splníte řádně a včas všechny své povinnosti, vydá insolvenční soud usnesení, kterým Vás osvobodí od placení pohledávek v rozsahu, ve kterém nebyly tyto pohledávky v oddlužení zaplaceny. Osvobození se vztahuje mimo jiné i na pohledávky věřitelů, kteří se opomněli přihlásit.

Vztahuje se osvobození na všechny dluhy?

Osvobození se netýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která Vám byla uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Pochopitelně se osvobození netýká ani případných „nových“ pohledávek, které by Vám vznikly po dobu trvání oddlužení.

Co se stane, pokud přestanu plnit splátkový kalendář?

V takovém případě Vám soud může zrušit schválené oddlužení a prohlásit na Váš majetek konkurs. Nevýhodou konkursu je, že v něm nedochází k osvobození od placení zbytku Vašich dluhů.

Co se stane, pokud v průběhu 5 let zaplatím nezajištěným věřitelům méně něž 30 % jejich pohledávek?

Pokud by k této situaci došlo, soud by Vás pravděpodobně neosvobodil od placení zbytku Vašich dluhů.

 

Potřebujete pomoci s přípravou a podáním návrhu na povolení oddlužení? Obraťte se na společnost CURATORES v.o.s., která má v této oblasti bohaté zkušenosti. Ve společnosti CURATORES v.o.s. působí insolvenční správci a tým právníků, kteří se specializují na oblast insolvenčního práva.

Za sepsání návrhu na povolení oddlužení Vám společnost CURATORES v.o.s. nebude účtovat žádnou částku.

Jak probíhá oddlužení?