Rozcestník

Navázání spolupráce

Máte-li zájem o právní služby, kontaktujte nás, prosím, telefonicky nebo e-mailem. Poté obvykle následuje osobní schůzka, na které se domluvíme na podmínkách a způsobu vzájemné spolupráce. Na této schůzce mimo jiné uzavřeme smlouvu o poskytování právních služeb.

Je osobní schůzka nutná?

Přestože Vás rádi osobně poznáme, není schůzka nezbytnou podmínkou naší spolupráce. Pokud se však jedná o složitější případ, je vždy vhodnější se osobně sejít, neboť se tak lépe seznámíme s Vaší záležitostí. Ideální je, když nám na první schůzce současně předáte kopie dokumentů, které se vztahují k Vaší věci (např. rozhodnutí, smlouvy, výzvy apod.). Jestliže si nejste jisti tím, zda bude pro nás nějaký dokument relevantní či nikoli, tak je lepší toho vzít raději více než méně. Pokud nemáte možnost zajistit kopie dokumentů, nic se neděje, kopie si z nich uděláme sami.

Zpět na rozcestník ⇑

Hodinová odměna

Klademe důraz na to, aby byla odměna za poskytování právních služeb pro Vás maximálně transparentní a abyste měli kontrolu nad cenou právních služeb. Vždy se proto předem dozvíte, jakým způsobem bude odměna za poskytování právních služeb účtována.

Nejčastěji je s klienty sjednávána odměna hodinová. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 2.000,- Kč  2.500,- Kč bez DPH, a to v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

Jedním z kritérií, které určuje výši hodinové sazby, je i předpokládaný rozsah hodin práce (zpravidla čím je případ více časově náročnější, tím je hodinová sazba nižší). Rovněž v případě dlouhodobé spolupráce se odměna pohybuje na spodní hranici naší hodinové sazby.

Zpět na rozcestník ⇑

Jak účtujeme čas?

V případě hodinové odměny je odpracovaný čas přehledně evidován, a to společně s popisem konkrétních vykázaných činností. Tento přehled Vám předložíme jako přílohu faktury.

Čas účtujeme reálný se zaokrouhlením na celých pět minut. Nepoužíváme tedy metodu účtování „za každou započatou hodinu/půlhodinu“. Například pokud nějaká činnost trvá 18 minut, účtujeme pouze 20 minut. Pokud budete mít v průběhu fakturace k předložené evidenci odpracovaného času nějaké dotazy či připomínky, rádi Vám poskytneme bližší vysvětlení.

Jsme si vědomi toho, že byste rádi znali namísto hodinové sazby celkovou částku, kterou vynaložíte za právní služby. Proto Vám v případě Vašeho zájmu pro představu sdělíme předpokládaný rozsah hodin práce. Rovněž je možné se domluvit, že Vás budeme informovat v případě překročení určitého počtu hodin, popř. částky.

Zpět na rozcestník ⇑

Jak probíhá fakturace?

Fakturace probíhá zpravidla měsíčně, přičemž splatnost faktury činí 15 dnů od vystavení. Fakturace tedy probíhá průběžně, nikoli až po skončení případu.

Zpět na rozcestník ⇑

Jaké úkony obvykle účtujeme?

 • schůzka s klientem nebo protistranou,
 • jednání u soudu, popř. u jiného orgánu,
 • telefonická či e-mailová komunikace s klientem či jinými osobami, pokud se týká poskytování právních služeb,
 • seznámení se s podklady (dokumenty) a jejich posouzení a analýza,
 • příprava právních dokumentů (např. smlouvy, žaloby, vyjádření, stanoviska).

Zpět na rozcestník ⇑

Kdy účtujeme sníženou sazbu?

V některých případech nám nepřijde fér účtovat klientům plnou hodinovou sazbu. Proto současně nabízíme sníženou sazbu ve výši 1.000,- Kč/1 hodina bez DPH. Touto sazbou jsou účtovány zejména následující úkony:

 • čas strávený cestou ze sídla advokátní kanceláře do místa, kde jsou poskytovány právní služby, a zpět (např. jednání u klienta, cesta na soud),
 • čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem.

Zpět na rozcestník ⇑

Daň z přidané hodnoty

Advokátní kancelář je plátcem DPH, a proto je účtovaná částka navyšována vždy o DPH. Sazba této daně v případě právních služeb činí 21 %.

Zpět na rozcestník ⇑

Složení zálohy

Při převzetí případu zpravidla požadujeme složení zálohy, jejíž výše činí obvykle 25 % až 50 % předpokládané hodnoty právních služeb.

Zpět na rozcestník ⇑

Náklady

Odměna advokáta nezahrnuje náklady, jako jsou například soudní a jiné poplatky, odměny notářů, znalců, tlumočníků, poštovné, cestovní výdaje, poplatky za úřední ověření listin a podpisů, poplatky za konverze či za ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

Cestovní výdaje jsou účtovány dle právních předpisů. Pro představu cena za 1 km činí přibližně 6,- Kč.

Zpět na rozcestník ⇑

Řešení případných sporů

Pevně věříme, že mezi námi nedojde k žádným sporům. Přesto máme povinnosti Vám sdělit, že případné spory mezi advokátem a spotřebitelem (tj. klientem) vyplývající ze smluv o poskytování právních služeb jsou mimosoudně řešeny Českou advokátní komorou, která k tomu byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.cak.cz

Zpět na rozcestník ⇑

Jiné způsoby odměňování a orientační ceny některých právních služeb

Převody nemovitostí

Každý převod nemovitosti je jedinečný, a proto má být i každá kupní smlouva a související dokumenty jedinečné a zohledňující okolnosti konkrétního případu. Pokud máte zájem o co nejlevnější a jednoduchou kupní smlouvu, která řeší pouze základní otázky, nebudeme pro Vás pravděpodobně ta správná advokátní kancelář. Prodej či koupě nemovitosti představuje finanční transakce významných částek, a proto i tímto způsobem přistupujeme k přípravě smluvních dokumentů, ve kterých se snažíme ošetřit co nejvíce otázek, které by v budoucnu mohly mezi smluvními stranami vyvolávat spor. Námi připravované smlouvy zohledňují letitou praxi a zkušenosti v této oblasti. Současně Vám poskytneme poučení a upozornění ohledně souvisejících právních rizik.

Orientační ceny
standardní rezervační smlouva od 4.000,-Kč bez DPH
standardní kupní smlouva od 7.000,- Kč bez DPH
návrh na vklad práva do katastru nemovitostí  od 1.000,- Kč bez DPH

Konkrétní výše ceny je závislá mimo jiné na tom, zda bude mít Váš smluvní partner ke smlouvě připomínky, případně v jakém rozsahu. V případě Vašeho zájmu můžeme vést komunikaci a jednání ohledně obsahu smluv s Vaším smluvním partnerem, jeho právním zástupcem, realitní kanceláří, osobou provádějící úschovu peněžních prostředků, finančním poradcem či přímo bankou. Jinými slovy můžeme za Vás zajistit téměř celý proces související s převodem nemovitosti a Vy se můžete namísto toho věnovat příjemnějším činnostem. Je však třeba vzít v úvahu, že poskytování těchto služeb se rovněž promítne do celkové ceny.

Pokud smluvní dokumentaci připraví Váš smluvní partner nebo realitní kancelář a my provádíme pouze připomínkování a revize, cenově bohužel příliš neušetříte, neboť úprava „cizích“ dokumentů bývá mnohdy časově náročnější, než kdybychom tyto dokumenty připravili sami.

S převodem nemovitostí souvisí provádění advokátních úschov, jejichž ceny jsou uvedeny níže.

Zpět na rozcestník ⇑

Advokátní úschovy

Odměna za advokátní úschovy je závislá na výši peněžních prostředků, které mají být uschovány.

Naše advokátní kancelář účtuje odměnu vždy o 25 % nižší, než činí odměna notáře za úschovu totožné částky, nejméně však 4.000,- Kč.

Výše odměny notáře je stanovena na základě notářského tarifu (tj. položka C přílohy vyhlášky č. 196/2001 Sb., v platném a účinném znění) a lze ji zjistit na tomto místě.

Příklady cen u nás
úschova 1.000.000,- Kč 4.200,- Kč bez DPH
úschova 2.000.000,- Kč 5.700,- Kč bez DPH
úschova 3.000.000,- Kč 7.200,- Kč bez DPH
úschova 4.000.000,- Kč 8.700,- Kč bez DPH
úschova 5.000.000,- Kč  10.200,- Kč bez DPH

Zpět na rozcestník ⇑

Vymáhání pohledávek

Rádi Vás budeme zastupovat při vymáhání pohledávek v jakékoliv výši. Měli byste však vzít v úvahu, zda se Vám ekonomicky vyplatí vymáhat pohledávky nízké hodnoty.

V případě vymáhání pohledávek, jejichž nominální výše přesahuje částku 100.000,- Kč, lze sjednat odměnu i jiným způsobem, než je hodinová sazba:

 1. Odměna podílová – Odměna je stanovena jako podíl na částce, která Vám bude dlužníkem skutečně zaplacena. Výše podílu je stanovena dle naší dohody, a to v závislosti na výši a povaze pohledávky a na podkladech, které máte ohledně pohledávky k dispozici. Podíl nikdy nepřesahuje 25 %. Zpravidla čím je Vaše pohledávky vyšší, tím je náš podíl nižší.
 2. Odměna za „přísudek“ – Odměna advokáta je placena z nákladů soudního řízení, které Vám soud ve věci případně přizná.

Výhodou podílové odměny a odměny za „přísudek“ je pro Vás to, že v případě neúspěchu ve věci (tj. v případě nezaplacení pohledávky) nám nebudete platit žádnou odměnu (pouze náhradu nákladů).

V úvahu připadá i kombinace hodinové sazby, podílové odměny či odměny za „přísudek“. V tom případě je možné se dohodnout i na nižší hodinové sazbě, než je naše standardní sazba 2.000,- Kč až 2.500,- Kč bez DPH. Lze si například představit hodinovou sazbu 1.000,- Kč bez DPH a současně podílovou odměnu 10 % z vymožené pohledávky apod. Těch kombinací, jak je možné sjednat naši odměnu v případě vymáhání pohledávek, je nespočet. Nebráníme se individuálnímu přístupu a nastavení takové ceny, která bude pro obě strany optimální.

Pokud se domluvíme při vymáhání pohledávek pouze na hodinové odměně, bude hlavním kritériem, které bude určovat celkovou cenu právních služeb, rozsah hodin. Proto níže uvádíme pro představu přibližnou časovou náročnost určitých úkonů souvisejících s vymáháním pohledávek v běžných případech:

 1. seznámení se s případem a podklady (dokumenty) a jejich posouzení – obvykle cca 1 až 3 hodiny,
 2. příprava předžalobní upomínky obsahující právní argumentaci – obvykle 1 až 2 hodiny,
 3. sepsání žaloby, resp. návrhu na vydání (elektronického) platebního rozkazu – obvykle 2 až 5 hodiny,
 4. příprava exekučního návrhu – obvykle 1 hodina.

Při hromadném vymáhání pohledávek se lze domluvit na zcela individuálních podmínkách.

Zpět na rozcestník ⇑

Založení společnosti s ručením omezeným v České republice

Kolik Vás to bude stát

Nabízíme dvě varianty založení společnosti s ručením omezeným, a to „standardní“ a „zjednodušenou“.

 1. Celková cena za založení „zjednodušené“ varianty společnosti s ručením omezeným činí 7.000,- Kč plus DPH,
 2. Celková cena za založení „standardní“ varianty společnosti s ručením omezeným se pohybuje obvykle v rozmezí od 12.000,- Kč do 15.000,- Kč plus DPH, a to v závislosti na rozsahu úpravy společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny.

Pro většinu podnikatelských záměrů je přitom postačující varianta „zjednodušená“. Nemusíte mít obavu, že by tato varianta nepředstavovala plnohodnotnou společnost. V případě „zjednodušené“ varianty jste omezeni pouze v tom, že (i) není umožněn nepeněžitý vklad do základního kapitálu (ale pouze peněžitý), a (ii) společenská smlouva, resp. zakladatelská listina obsahuje  pouze povinné (základní) náležitosti předepsané zákonem (ostatní otázky se řídí právní úpravou).

Co je v ceně zahrnuto za služby a náklady

V obou výše uvedených variantách jsou v ceně zahrnuty vždy následující služby a náklady:

 • Zajištění přípravy zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy
 • Účast u notáře při sepsání notářského zápisu
 • Náklady na sepsání notářského zápisu týkajícího se založení společnosti
 • Náklady na přímý zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Poplatek za ohlášení živnosti
 • Ověření podpisů
 • Příprava souvisejících dokumentů, jako je čestné prohlášení jednatele a souhlas s umístěním sídla společnosti
 • Zajištění výpisu z katastru nemovitostí a výpisu z evidence Rejstříku trestů
Co není v ceně zahrnuto

V souvislosti se založením společnosti s ručením omezeným je třeba vzít v úvahu dále následující náklady, které nejsou ve výše uvedených cenách zahrnuty:

 • Cena za pronájem sídla
 • Vklady společníků do základního kapitálu – v současné době může být vklad společníka pouze 1,- Kč
 • Náklady na účetní a daňové služby

Zpět na rozcestník ⇑