Rozcestník

Navázání spolupráce

Máte-li zájem o právní služby, kontaktujte mne, prosím, telefonicky nebo e-mailem. Poté obvykle následuje osobní schůzka, na které se domluvíme na podmínkách a způsobu vzájemné spolupráce.

Je osobní schůzka nutná?

Přestože Vás rád osobně poznám, není schůzka nezbytnou podmínkou naší spolupráce. Pokud se však jedná o složitější případ, je vždy vhodnější se osobně sejít, neboť se tak lépe seznámím s Vaší záležitostí. Ideální je, když mi na první schůzce současně předáte kopie dokumentů, které se vztahují k Vaší věci (např. rozhodnutí, smlouvy, výzvy apod.). Jestliže si nejste jisti tím, zda je nějaký dokument relevantní či nikoli, platí pravidlo, že je lepší toho vzít raději více než méně. Pokud nemáte možnost zajistit kopie dokumentů, nic se neděje, kopie si z nich uděláme sami.

Zpět na rozcestník ⇑

Hodinová odměna

Kladu důraz na to, aby byla odměna za poskytování právních služeb pro Vás maximálně transparentní a abyste měli kontrolu nad cenou právních služeb. Vždy se proto předem dozvíte, jakým způsobem bude odměna za poskytování právních služeb účtována.

Nejčastěji je s klienty sjednávána odměna hodinová. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 2.500,- Kč 3.500,- Kč bez DPH, a to v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

Jedním z kritérií, které určuje výši hodinové sazby, je i předpokládaný rozsah hodin práce (zpravidla čím je případ více časově náročnější, tím je hodinová sazba nižší). Rovněž v případě dlouhodobé spolupráce se odměna pohybuje na spodní hranici mé hodinové sazby.

Zpět na rozcestník ⇑

Jak je účtován čas?

V případě hodinové odměny je odpracovaný čas přehledně evidován, a to společně s popisem konkrétních vykázaných činností. Tento přehled Vám bude předložen jako příloha faktury.

Čas účtujeme po započatých čtvrthodinách. Advokátní kancelář tedy nepoužívá metodu účtování „za každou započatou hodinu/půlhodinu“. Pokud budete mít v průběhu fakturace k předložené evidenci odpracovaného času nějaké dotazy či připomínky, bude Vám poskytnuto bližší vysvětlení.

Jsem si vědom toho, že byste rádi znali namísto hodinové sazby celkovou částku, kterou vynaložíte za právní služby. Proto Vám v případě Vašeho zájmu bude pro představu sdělen předpokládaný rozsah hodin práce. Rovněž je možné se domluvit, že budete informováni v případě překročení určitého počtu hodin, popř. částky.

Zpět na rozcestník ⇑

Jak probíhá fakturace?

Fakturace probíhá zpravidla měsíčně, přičemž splatnost faktury činí 15 dnů od vystavení. Fakturace tedy probíhá průběžně, nikoli až po skončení případu.

Zpět na rozcestník ⇑

Jaké úkony jsou obvykle účtovány?

 • schůzka s klientem, protistranou nebo smluvním partnerem,
 • jednání u soudu, popř. u jiného orgánu,
 • telefonická či e-mailová komunikace s klientem či jinými osobami, pokud se týká poskytování právních služeb,
 • seznámení se s podklady (dokumenty) a jejich posouzení a analýza,
 • příprava právních dokumentů (např. smlouvy, žaloby, vyjádření, stanoviska).

Zpět na rozcestník ⇑

Kdy je účtováno sníženou sazbou?

Sníženou hodinovou sazbou ve výši 1.500,- Kč bez DPH jsou účtovány administrativní úkony a dále:

 • čas strávený cestou ze sídla advokátní kanceláře do místa, kde jsou poskytovány právní služby, a zpět (např. jednání u klienta, cesta na soud či k jinému orgánu),
 • čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem.

Zpět na rozcestník ⇑

Daň z přidané hodnoty

Advokátní kancelář je plátcem DPH, a proto je účtovaná částka navyšována vždy o DPH. Sazba této daně v případě právních služeb činí 21 %.

Zpět na rozcestník ⇑

Složení zálohy

Při převzetí případu je zpravidla požadováno složení zálohy, jejíž výše činí obvykle 25 % až 50 % předpokládané hodnoty právních služeb.

Zpět na rozcestník ⇑

Náklady

Odměna advokáta nezahrnuje náklady, jako jsou například soudní a jiné poplatky, odměny notářů, znalců, tlumočníků, poštovné, cestovní výdaje, poplatky za úřední ověření listin a podpisů, poplatky za konverze či za ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

Cestovní výdaje jsou po dohodě s klientem účtovány buď dle právních předpisů o cestovních náhradách, nebo podle pevné sazby za 1 km.

Zpět na rozcestník ⇑

Řešení případných sporů

Pevně věřím, že mezi námi nedojde k žádným sporům. Přesto je mojí povinností Vám sdělit, že případné spory mezi advokátem a spotřebitelem (tj. klientem) vyplývající ze smluv o poskytování právních služeb jsou mimosoudně řešeny Českou advokátní komorou, která k tomu byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.cak.cz

Zpět na rozcestník ⇑

Jiné způsoby odměňování a orientační ceny některých právních služeb

a) Převody nemovitostí a advokátní úschovy

Každý převod nemovitosti je jedinečný, a proto má být i každá kupní smlouva a související dokumenty jedinečné a zohledňující okolnosti konkrétního případu. Pokud máte zájem o co nejlevnější a jednoduchou kupní smlouvu, která řeší pouze základní otázky, nebudeme pro Vás pravděpodobně ta správná advokátní kancelář. Prodej či koupě nemovitosti představuje finanční transakce významných částek, a proto je i tímto způsobem přistupováno k přípravě smluvních dokumentů, ve kterých se snažím ošetřit co nejvíce otázek, které by v budoucnu mohly mezi smluvními stranami vyvolávat spor. Mnou připravované smlouvy zohledňují letitou praxi a zkušenosti v této oblasti. Současně Vám bude poskytnuto poučení a upozornění ohledně souvisejících právních rizik.

Konkrétní výše ceny je závislá mimo jiné na tom, zda bude mít Váš smluvní partner ke smlouvě připomínky, případně v jakém rozsahu. V případě Vašeho zájmu mohu vést komunikaci a jednání ohledně obsahu smluv s Vaším smluvním partnerem, jeho právním zástupcem, realitní kanceláří, osobou provádějící úschovu peněžních prostředků, finančním poradcem či přímo bankou. Jinými slovy mohu za Vás zajistit téměř celý proces související s převodem nemovitosti a Vy se můžete namísto toho věnovat příjemnějším činnostem. Je však třeba vzít v úvahu, že poskytování těchto služeb se rovněž promítne do celkové ceny.

Pokud smluvní dokumentaci připraví Váš smluvní partner nebo realitní kancelář a já provádím „pouze“ připomínkování a revize, cenově bohužel příliš neušetříte, neboť úprava „cizích“ dokumentů bývá mnohdy časově náročnější, než kdybych tyto dokumenty připravoval sám.

Orientační ceny některých úkonů včetně cen zvýhodněných balíčků a cen advokátních úschov jsou na webu naší advokátní kanceláře K2 Legal

Zpět na rozcestník ⇑

b) Vymáhání pohledávek

Rád Vás budu zastupovat při vymáhání pohledávek v jakékoliv výši. Měli byste však vzít v úvahu, zda se Vám ekonomicky vyplatí vymáhat pohledávky nízké hodnoty.

V případě vymáhání pohledávek, jejichž nominální výše přesahuje částku 100.000,- Kč, lze sjednat odměnu i jiným způsobem, než je hodinová sazba:

 1. Odměna podílová – Odměna je stanovena jako podíl na částce, která Vám bude dlužníkem skutečně zaplacena. Výše podílu je stanovena dle naší dohody, a to v závislosti na výši a povaze pohledávky a na podkladech, které máte ohledně pohledávky k dispozici. Podíl nikdy nepřesahuje 25 %. Zpravidla čím je Vaše pohledávky vyšší, tím je náš podíl nižší.
 2. Odměna za „přísudek“ – Odměna je placena z nákladů soudního řízení, které Vám soud ve věci přizná v případě úspěchu ve věci.

Výhodou podílové odměny a odměny za „přísudek“ je pro Vás to, že v případě neúspěchu ve věci (včetně nezaplacení pohledávky) nebudete platit advokátní kanceláři žádnou odměnu (pouze náhradu nákladů).

V úvahu připadá i kombinace hodinové sazby, podílové odměny či odměny za „přísudek“. V tom případě je možné se dohodnout i na nižší hodinové sazbě, než je standardní sazba 2.500,- Kč až 3.500,- Kč bez DPH. Lze si například představit hodinovou sazbu 1.500,- Kč bez DPH a současně podílovou odměnu 10 % z vymožené pohledávky apod. Těch kombinací, jak je možné sjednat odměnu naší advokátní kanceláře v případě vymáhání pohledávek, je nespočet. V úvahu také připadá sjednání individuální odměny, která bude pro obě strany optimální.

Orientační ceny některých úkonů v případě účtování dle hodinové sazby:

 • Vypracování a odeslání předžalobní upomínky – od 4 000 Kč bez DPH
 • Příprava žaloby/návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu – od 10 000 Kč bez DPH
 • Příprava návrhu na nařízení exekuce – od 5 000 Kč bez DPH
 • Mimosoudní vyřešení sporu (sepsání dohody o narovnání či jiné obdobné smlouvy,
  vyjednávání s protistranou apod.) – od 12 000 Kč bez DPH

Při hromadném vymáhání pohledávek se lze domluvit na zcela individuálních podmínkách.

Zpět na rozcestník ⇑

c) Založení společnosti s ručením omezeným v České republice

Kolik Vás to bude stát

Advokátní kancelář nabízí dvě varianty založení společnosti s ručením omezeným, a to „standardní“ a „zjednodušenou“.

 1. Celková cena za založení „zjednodušené“ varianty společnosti s ručením omezeným činí zpravidla od 16.000,- Kč do 25.000,- Kč bez DPH, a to v závislosti na výši základního kapitálu a rozsahu živností.
 2. Celková cena za založení „standardní“ varianty společnosti s ručením omezeným se pohybuje obvykle v rozmezí od 25.000,- Kč do 40.000,- Kč bez DPH, a to v závislosti na rozsahu úpravy společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny, výši základního kapitálu a rozsahu živností.

Pro většinu podnikatelských záměrů je přitom postačující varianta „zjednodušená“. Jedná se o „plnohodnotné“ s.r.o. V případě „zjednodušené“ varianty jste omezeni pouze v tom, že (i) není umožněn nepeněžitý vklad do základního kapitálu (ale pouze peněžitý), a (ii) společenská smlouva, resp. zakladatelská listina obsahuje  pouze povinné (základní) náležitosti předepsané zákonem (ostatní otázky se řídí právní úpravou).

V obou případech pro Vás zajistíme veškeré kroky potřebné pro založení s.r.o.

 V naší ceně jsou zahrnuty především následující služby:
 • Příprava zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy
 • Účast u notáře při sepsání notářského zápisu – pokud se nechcete jednání účastnit, zastoupíme Vás na základě plné moci, kterou připravíme
 • Příprava veškerých potřebných dokumentů (zejména čestné prohlášení a souhlas se jmenováním jednatele, souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti, prohlášení správce vkladu)
 • Založení bankovního účtu pro účely splacení vkladů
 • Vyřízení živnosti na živnostenském úřadě
 • Založení listin do Sbírky listin OR
Co není v ceně zahrnuto:
 • Náklady za pronájem sídla
 • Vklady společníků do základního kapitálu (dle potřeb s. r. o. – minimálně 1,- Kč/společník)
 • Náklady na účetní a daňové služby
 • Náklady a odměna notáře – v případě standardní formy s.r.o. činí přibližně 11 000 Kč plus DPH a v případě zjednodušené formy s.r.o. přibližně 5 000 Kč plus DPH (cena se může zvýšit v řádech stokorun v závislosti na počtu vyhotovení stejnopisů notářského zápisu a dále v závislosti na dalších úkonech notáře, jako je např. vydání výpisů z Czech Pointu či ověřování listin)
 • Poplatek za ohlášení živnosti – 1 000 Kč
 • Právní konzultace

Zpět na rozcestník ⇑