Jak pracuji

Každá spolupráce s námi začíná tím, že mi napíšete nebo zavoláte. Následně se domluvíme na podmínkách a způsobu vzájemné spolupráce. Tato komunikace je pochopitelně zdarma.

Přestože Vás rád osobně poznám, není schůzka podmínkou naší spolupráce.

Kladu důraz na to, aby byla odměna za poskytování právních služeb pro Vás maximálně transparentní a abyste měli kontrolu nad cenou právních služeb. Vždy se proto předem dozvíte, jakým způsobem bude odměna za poskytování právních služeb účtována.

Dále je třeba vzít v úvahu, že odměna advokáta nezahrnuje náklady, jako jsou například soudní a jiné poplatky, odměny notářů, znalců, tlumočníků, poštovné, cestovní výdaje, poplatky za úřední ověření listin a podpisů, poplatky za konverze či za ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

Při převzetí případu zpravidla požadujeme složení zálohy, jejíž výše je závislá na předpokládaném rozsahu právních služeb.

Ceník

Dle konkrétních okolností případu lze sjednat odměnu za poskytování právních služeb některým z následujících způsobů:

1) Odměna hodinová

 • výše celkové odměny je závislá na rozsahu hodin vynaložených na poskytování právních služeb
 • výše hodinové sazby se pohybuje v rozmezí 2.000,- Kč 2.500,- Kč, a to v závislosti na konkrétních okolnostech případu
 • jednotlivé úkony a čas je přehledně evidován a je předkládán klientovi
 • čas promeškaný v souvislosti s cestou do míst, kde jsou poskytovány právní služby (např. jednání u klienta, na soudu apod.), není účtován shora uvedenou hodinovou sazbou, ale sazbou sníženou, zpravidla ve výši 250,- Kč za každou započatou půlhodinu promeškaného času; 
 • je možné se domluvit, že Vás budeme informovat v případě překročení určitého počtu hodin

2) Odměna paušální

 • odměna je stanovena pevnou částkou za vykonání určitého úkonu či vyřízení záležitosti bez ohledu na skutečný rozsah hodin vynaložených na poskytování právních služeb (např. sepsání žaloby či smlouvy, založení obchodní společnosti);

3) Odměna úkonová

4) Odměna podílová

 • tuto odměnu lze sjednat především při vymáhání pohledávek
 • odměna advokáta je stanovena jako podíl na částce, která bude dlužníkem zaplacena klientovi, přičemž výše podílu je stanovena dle dohody;

5) Odměna spočívající v nákladech soudního řízení

 • při vymáhání pohledávek lze dle konkrétních okolností případu také sjednat, že odměna advokáta bude spočívat v nákladech řízení, které budou případně klientovi soudem ve věci přiznány
 • v případě neúspěchu tak klient advokátovi neplatí žádnou odměnu

6) Kombinace výše uvedených způsobů 

7) Odměna za advokátní úschovy

 • odměna je závislá na výši peněžních prostředků, které jsou uschovány
 • výše odměny je vždy o 25 % nižší, než činí odměna notáře stanovená na základě notářského tarifu (tj. položka C přílohy vyhlášky č. 196/2001 Sb., v platném a účinném znění) za úschovu totožné částky
 • výši odměny notáře lze zjistit na tomto místě

Advokátní kancelář je plátcem DPH, a proto je účtovaná částka o DPH navyšována.

Pro úplnost upozorňuji, že případné spory mezi advokátem a spotřebitelem (tj. klientem) vyplývající ze smluv o poskytování právních služeb jsou mimosoudně řešeny Českou advokátní komorou, která k tomu byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.cak.cz

Máte zájem o mé služby?

Kontaktujte mě