Insolvenční právo

 • při poskytování právních služeb nabízím svým klientům své bohaté praktické zkušenosti, které jsem nabyl jako insolvenční správce s odborným zaměřením na oddlužení (tzv. osobní bankroty) a konkursy
 • zpracování insolvenčních návrhů a návrhů na povolení oddlužení
 • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení
 • zastupování věřitelů či dlužníků v insolvenčních řízeních (včetně přezkumných jednáních a schůzí věřitelů)
 • řešení incidenčních sporů (např. žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, odpůrčí žaloby)
 • výkon činnosti insolvenčního správce v konkrétních insolvenčních řízeních, a to prostřednictvím společnosti CURATORES v.o.s., ve které vykonávám funkci insolvenčního správce

Právo nemovitostí

 • komplexní právní poradenství při koupi či prodeji nemovitostí, které zahrnuje přípravu a připomínkování rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy, zástavní smlouvy, zpracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zastupování klienta při jednání se smluvním partnerem a bankou, zajištění advokátní úschovy (případně notářské úschovy u spolupracujícího notáře), posouzení smlouvy o úvěru a veškeré související konzultace
 • nájemní smlouvy
 • zřízení věcných břemen a zástavních práv

Vymáhání pohledávek

 • komplexní právní poradenství a zastupování při vymáhání pohledávek
 • posouzení případu a navržení variant jeho řešení
 • důraz je kladen na mimosoudní (smírné) řešení sporů, které zahrnuje i přípravu související smluvní dokumentace (např. dohody o narovnání)
 • zastupování klientů v soudních, rozhodčích či exekučních řízeních
 • zpracování a podání exekučních návrhů
 • návrhy na odklad a zastavení exekuce

Advokátní úschovy

 • zajištění advokátní úschovy peněžitých prostředků či listinných dokumentů včetně přípravy veškeré související dokumentace
 • peněžité prostředky jsou uschovány vždy na zvláštním bankovním účtu zřízeném pouze pro účel konkrétní advokátní úschovy (pro každou úschovu je tedy zřizován samostatný bankovní účet)
 • bankovní účty jsou zřizovány u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • úschované peněžní prostředky jsou pojištěny v rozsahu 5.000.000,- Kč
 • cenu za advokátní úschovu nabízím vždy o 25 % nižší, než by činila odměna notáře - k ceně blíže zde

Obchodní korporace

 • zakládání obchodních korporací (obchodních společností a družstev) na území České republiky, Německa, Rakouska a Chorvatska - pro klienty zajišťuji plný servis, který zahrnuje zpracování veškerých potřebných dokumentů a vyřízení související komunikace s orgány veřejné moci
 • likvidace obchodních korporací - nabízím právní poradenství a přípravu veškerých podkladů potřebných k tomu, aby obchodní korporace co nejdříve zanikla a byla vymazána z obchodního rejsříku, současně mohu vykonávat i funkci likvidátora
 • převody obchodních podílů
 • převody obchodních závodů
 • smlouvy o výkonu funkce
 • příprava a realizace valných hromad
 • zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Občanské právo

 • příprava, revize a připomínkování občanskoprávních smluv (např. smlouvy kupní, darovací, nájemní, o dílo, o zápůjčce, zprostředkovatelské, příkazní, o obchodním zastoupení, licenční, o tiché společnosti) a souvisejících smluv zajišťovacích (zejméne zástavní smlouvy, uznání dluhu, ručitelská prohlášení, dohody o vyplňovacím právu směnečném)
 • vyhotovení všeobecných obchodních podmínek a rámcových smluv
 • ochrana osobnostních práv a dobré pověsti právnických osob
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • vlastnické a spoluvlastnické vztahy

Trestní právo

 • obhajoba obviněných v trestních řízeních
 • právní pomoc v souvislosti s podmíněným propuštěním, zahlazením odsouzení a upuštěním od výkonu zbytku trestu
 • příprava trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně případného navazujícího uplatnění nároku na náhradu škody v občanském soudním řízení

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás